Disclaimer

Deze website van Attent van den Bosch Nigtevecht is uitsluitend bedoeld als serviceverlening en ter algemene informatie. Indien er sprake is van enig uitleg en/of advies op deze website, betreft dit uitsluitend een algemeen karakter en is niet gericht op een specifiek persoon, specifieke situatie of probleem. Hoewel deze informatie op onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld en wij er naar streven de grootste mate van volledigheid en duidelijkheid voor ogen hebben bij het verschaffen van informatie, kan Attent van den Bosch Nigtevecht geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft.

Bezoekers van de site van Attent van den Bosch Nigtevecht kunnen dan ook geen enkel recht ontlenen aan de informatie op deze website. Attent van den Bosch Nigtevecht aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de op de site gepubliceerde informatie.  

Het streven is deze internetsite toegankelijk te houden en regelmatig van nieuwe of herziene informatie te voorzien, maar kunnen op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. Attent van den Bosch Nigtevecht is gerechtigd de site tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen zonder voorafgaande aankondiging

Copyright

De gepubliceerde gegevens mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een elektronisch gegevensbestand en/of gepubliceerd  worden, in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, door fotokopieŽn, elektronisch, mechanisch, opnamen of welke andere manier dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Attent van den Bosch Nigtevecht

Alle rechten zijn voorbehouden. Iedere bezoeker van de site van Attent van den Bosch Nigtevecht wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven genoemde.